Archief Lezingen
Openbare lezingen   Toelichting
   
19 mei 2017, Arend Heijbroek:
Presentatie van het boek: ‘Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’
Arend Heijbroek bespreekt en bediscussieert, als eindredacteur, dit boek dat onlangs verscheen bij de eigen uitgeverij en is samengesteld door leden van de Theosofische Vereniging.
De avond is bedoeld als discussiemoment over de belangrijkste thema’s in het boek. Deze discussie is open voor iedereen, die in het onderwerp geďnteresseerd is en met anderen over theosofie van gedachten wil wisselen. Ook al heb je het boek (nog) niet helemaal gelezen.
Dit boek gaat over die aspecten van theosofie die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd.
Het behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevante thema’s. Na kennismaking met een aantal fundamentele uitgangspunten van theosofie komen aan de orde: Het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma en reďncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap.
De thema’s worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij allen zoeker naar waarheid zijn. De schrijvers hopen dat dit boek mag leiden tot verwondering. De leermeester van ware wijsheid.

21 april 2017, Bram Moerland:
"Gnosis en Gnostiek, schatgraven in Nag Hammadi".
Bram Moerland vraagt zich, als filosoof en vertaler, af: ‘Gnosis en Gnostiek, waar gaat dat over?’ De teksten uit de in 1945 opgegraven Nag Hammadigeschriften vormen de leidraad voor een ‘moderne’ spirituele weg. Deze teksten uit de begintijd van het christendom hadden in de vierde eeuw op last van de kerk vernietigd moeten worden, maar monniken in een klooster bij Nag Hammadi in Egypte negeerden dat gebod. Ze verstopten de teksten in een kruik en begroeven die. Die kruik is weer gevonden en de teksten zijn nu algemeen toegankelijk.
De oude teksten gaan over gnosis, een innerlijk weten. Dat innerlijk weten staat los van enig geloof. Het blijkt uit die vondst bij Nag Hammadi dat er in de begintijd van het christendom een heel andere opvatting over de betekenis van Jezus bestond dan die later is geformuleerd door de kerk. Die andere opvatting vatten we nu samen onder de naam gnostiek. Dus Gnosis en gnostiek, wat betekent dat? Bram Moerland behandelt:
 • De herkomst van de gnosis.
 • De historische betekenis; waar komt de gnostiek vandaan?
 • De inhoud van deze spirituele traditie. Wat zijn de bronteksten en de betekenen begrippen, zoals ‘de innerlijke getuige’ en ‘overgave’?
 • De verhouding van de gnostiek tot andere spirituele tradities.
 • De toepasbaarheid van de gnosis in de praktijk van het leven. Wat doet het met je en wat doe je ermee?
17 maart 2017, Kees Voorhoeve:
"Nietzsche en Spiritualiteit"
Kees Voorhoeve laat, als docent filosofie en zingeving aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Opleiding Maatschappelijk Werk, raakvlakken van de filosofie van Nietzsche met het boeddhisme zien en het doorbreken van vastgeroeste illusies als spirituele weg naar een vrije geest. Hij belicht de mystieke stroming van de Islam, welke gericht is op het “wakker worden” van de ziel. Hij heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en hij beoefent al jaren meditatie binnen de Tibetaans boeddhistische traditie. Daarnaast is betrokken bij studie- en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, zingeving, mystiek, meditatie en mindfulness.
In deze lezing komen verschillende thema’s uit de filosofie van Nietzsche aan bod, zoals de wil tot macht, de dood van God, het nihilisme en de eeuwige wederkeer, waarbij een koppeling gemaakt zal worden naar spiritualiteit en het boeddhisme. Friedrich Nietzsche is de filosoof met de hamer, die met zijn teksten kan ontregelen, choqueren, ontmaskeren en afbreken. Vanuit een kritische mens- en maatschappijvisie treedt hij op als arts van de cultuur om vastgeroeste illusies te doorbreken. Tegelijkertijd toont Nietzsche een spirituele weg om onszelf te overstijgen en hartstochtelijk het leven te bevestigen.

17 februari 2017, Robert Zwemmer:
"Het Urantia Boek"
Robert Zwemmer vertelt als onderzoeker en dichter over zijn passie voor Het Urantia Boek, een verhandeling over de kosmos, ons zonnestelsel, de Aarde en de plaats van de mens daarin. Hij maakt sinds 2002 zowel studie van Het Urantia Boek als van ontwikkelingen in wetenschap en cultuur die raken aan deze tekst. Hij schreef wat gedichtenboekjes n.a.v. zijn studie, en vertelt meer over de uitdaging niet alleen de moderne wetenschap maar ook de grootse kennis die in Het Urantia Boek wordt uiteengezet een plaats te leren geven in de moderne, westerse cultuur. Zodat hopelijk een wat lichtere, speelsere en op termijn daardoor ook wat meer solide levensfilosofie ontstaat met betrekking tot de Bron waarvan we allen deel uitmaken.
Net zoals elk mens dingen onderneemt teneinde inzicht te krijgen in hoe het leven werkt, geldt ook dat we soms zaken krijgen aangereikt; bijna zonder dat we er iets voor hoeven doen. Zo kan het ook gebeuren dat een hele planeet een nieuw verhaal krijgt aangereikt, iets wat een verrassend nieuw perspectief werpt op wie of wat we zijn.
Het in 1955 verschenen Urantia Boek is zo’n nieuw verhaal. In deze ‘nieuwe tijd’ heeft ook de wetenschap zich inmiddels gezet aan de grote vragen: Zijn we alleen ? Wat doen we hier? Is er een hogere zin? Hoe moeten we deze verschillende invloeden interpreteren?
Enerzijds de nijvere wetenschap, bij de gratie waarvan we steeds verder naar en dieper in het allergrootste en allerkleinste kunnen kijken. En anderzijds een bijzondere tekst die ons liefdevol meedeelt dat, net als wij mensenkinderen bij de geboorte een naam krijgen van onze ouders, we ooit als planeet een naam hebben ontvangen, namelijk Urantia.

20 januari 2017, Marja de Vries:
"Samenlevingen in Balans"
Marja de Vries (auteur bestseller ‘De Hele Olifant in Beeld’) beschrijft de reële optie voor toekomstige samenlevingen waarbij de universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van de cultuur. Zij studeerde biologie en ecologie en werkte als textielkunstenares. De laatste 10 jaar richt ze zich op de transformatie van leren en onderwijs zodat het meer in lijn zal zijn met wie we in essentie zijn. Als eerste stap in die richting schreef ze de bestseller De Hele Olifant in Beeld (2007). Sinds de publicatie van dit boek is ze een veel gevraagd spreekster.
Op basis van haar in oktober 2014 verschenen boek Samenlevingen in Balans, zal Marja de Vries vertellen over ‘Samenlevingen in Balans’. Met deze term verwijst zij naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Binnen deze samenlevingen is onze natuurlijke staat van balans de normale staat van bewustzijn en is het gemeenschappelijke doel het welzijn van alles en iedereen.
In de praktijk zijn het vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Het goede nieuws is dat zulke ‘Samenlevingen in Balans’ geen utopie zijn, maar wereldwijd op veel plaatsen hebben bestaan en op enkele plaatsen nog steeds bestaan. Omdat wereldwijd wisdomkeepers recent hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar hebben gemaakt, kunnen we nu bewust kiezen voor de enige echte oplossing op de lang termijn: een toekomst in harmonie met de universele wetten door het opnieuw wereldwijd vormgeven van ‘Samenlevingen in Balans’. Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld is het individueel herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect en dus de transformatie van bewustzijn hierbij primair.

18 november 2016, Wim van der Zwan:
"De Kleine Soefi-Prins".
Wim van der Zwan (auteur en musicus) legt de universele wijsheid uit van de Kleine Prins. Hij verbindt innerlijke transformatie met de mystieke soefi-traditie en het werk van de dichter Rumi. Hij is schrijver en musicus. Na een loopbaan in de theaterwereld vestigde hij zich als muziekjournalist en freelance schrijver over religie en spiritualiteit voor onder andere Prana en Onkruid. Hij publiceerde een dertiental boeken met soefiepoëzie van Rumi en Hafiz en ‘Wijs me het Pad’, en verhalen van Nasroeddin (Altamira-Becht). Allemaal boeken met spirituele verhalen geďnspireerd op het soefisme. Daarnaast is hij gitaardocent.
Met zijn vrouw Ariënne reist hij door heel Europa voor het geven van cursussen, workshops en dans en mantrazang onder het motto Dansen voor Vrede. Ariënne volgde een kunstopleiding, werkte in de activiteitenbegeleiding en als boekbindster. Thans wijdt ze zich volledig aan de dansen.
Ariënne en Wali (Wim) hebben een centrum in Duitsland, net ten oosten van Keulen, waar ze workshops en trainingen geven. Beiden zijn senior mentor van het Mentor Teachers Guild of the Dances of Universal Peace (MTG).
Mogelijke activiteiten:
 • Workshops, cursussen, open dagen, introductiedagen
 • Opleiding Dances of Universal Peace volgens de MTG-richtlijnen.
 • Mantrazang uit Oost en West.
 • Sama-avonden (soefipoëzie en zang).
 • Lezingen, workshops of studiegroepen rond de Aramese Jezus, soefisme of soefipoëzie.
 • Astrolopen: lopen op de astrologische archetypen en elementen.
 • Kampen in binnen- en buitenland.
Contact: Ariënne & Wali van der Zwan; Unterbirkholz 757587; Birken-Honigsessen; Duitsland (+49 (0)2294 993 78 41 en www.peaceinmotion.eu)

21 oktober 2016, Maureen Venselaar:
"De Bijna-Dood-Ervaring ontrafeld"
Drs Maureen Venselaar heeft, als BDE-deskundige, auteur, geesteswetenschapper en geestelijk verzorgster, een nieuwe BDE-verklaring ontwikkeld via fysica en astrofysica. Oude en nieuwe kenmerken worden zo verklaard, ook in het licht van wereldbeschouwingen. Naar aanleiding van haar werk en praktijkervaring is zij de detailstudie begonnen naar de BDE en het leven na de dood in relatie tot de natuurwetenschap en levensbeschouwing. Deze studie is gepubliceerd in de USA bij The Institute of Noetic Sciences en The Near Death Experience Research Foundation en in NL bij de TU Delft (sg), en in het boek "De (bijna) dood ontrafeld"(24,95).
Zij neemt haar toehoorders stap voor stap mee op een wonderlijke 'laatste reis' aan de hand van de geheel nieuwe en unieke verklaring van de bijna-doodervaring (afgewisseld met fragmenten uit concrete ervaringsverhalen) en men krijgt intens troostvolle en prachtige vergezichten aangereikt over het leven na de dood en een schitterende liefdevolle hemel waar iedereen zijn eindbestemming vindt, en ook zijn eerder overleden dierbaren terug zal zien.
De bijna-doodervaring (BDE) is een indrukwekkende ervaring op de grens van leven en dood. Mensen ervaren - nadat alles zwart geworden is voor de ogen en ze bewusteloos zijn geraakt - dat ze uit hun fysieke lichaam gaan, bewust blijven, een lichaam krijgen van puur lichtenergie en met een enorme snelheid door een tunnel gaan langs maan en sterren naar een andere werkelijkheid van licht en liefde, die lichtjaren ver weg lijkt te zijn. De BDE is zeer ingrijpend en vaak levensveranderend en zo'n 600.000 mensen in Nederland hebben die ervaring gehad.
Tot nu toe werd de BDE of neurologisch verklaard (prof.dr.D.Swaab) of bovennatuurlijk (drs.P.v.Lommel). Deze verklaringen zijn gebaseerd op een dualistisch mens- en wereldbeeld. Zij gaat er echter vanuit dat in werkelijkheid de grenzen tussen de kenbare/fysieke en niet-kenbare/ bovennatuurlijke werkelijkheid, het tijdelijke en eeuwige, verleden heden toekomst, veel minder scherp zijn. Tegen die achtergrond is zij tot een nieuwe BDE-verklaring gekomen. Deze koppelt de BDE ook exclusief aan het leven na de dood. Want dat de BDE dáar inzicht in geeft, daarvan zijn BDE'ers overtuigd: zij hebben zonder enige twijfel iets ervaren van een hemelse werkelijkheid. Er lijkt een nieuw begin te zijn bij het naderen van het einde van dit kenbare leven, en dit inzicht vanuit de BDE sluit prachtig aan bij wat aloude wereldbeschouwingen - zoals het Hindoeďsme, Jodendom, Christendom, de Islam, maar ook die van de Indianen en Aboriginals - al eeuwenlang verkondigen.
Op basis van een tienjarige studie is Venselaar tot dit nieuwe (astro)fysisch verklaringsmodel gekomen. Tevens worden voor het eerst in het wetenschappelijke debat over de BDE, álle kenmerken verklaard, en zijn er nieuwe kenmerken in kaart gebracht (waaronder het zien van een immense 'zandloper' die - opmerkelijk genoeg - door BDE'ers exact hetzelfde wordt omschreven als door astronomen).

16 september 2016, Matthijs van Hilten:
"Heling door herbeleving: praktijk-voorbeelden reďncarnatietherapie".
Matthijs van Hilten (docent reďncarnatie- en regressietherapie) vertelt over de problematische nawerking van vorige levens en hoe deze in het hier & nu kunnen worden geďntegreerd. Hij heeft Sociale Wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens en na zijn studie nam zijn interesse in “de mens achter de mens” toe. Na omzwervingen heeft dit geresulteerd in het volgen van de opleiding tot reďncarnatietherapeut bij de SRN. Inmiddels heeft hij meer dan 14 jaar een praktijk in regressie- en reďncarnatietherapie en daarnaast is hij sinds 8 jaar docent aan de SRN-opleiding. Naast zijn praktijk is hij actief in het bedrijfsleven op het gebied van sociale zekerheid. De therapie in het kort:
Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen. Die kunnen zich voordoen op emotioneel, lichamelijk en/of mentaal niveau. De regressie- en reďncarnatietherapeut vraagt goed door op de klacht en maakt de rode draad ervan in iemands leven zichtbaar. Je zou ook kunnen zeggen dat deze inzicht geeft in de thematiek waar de cliënt tijdens zijn leven regelmatig tegenaan blijkt te lopen.
Vervolgens brengt de therapeut hem of haar terug naar de ervaringen in het verleden die de thematiek deden ontstaan. Diens onderbewuste selecteert zelf de ervaringen die het sterkst met de problematiek van nu verbonden zijn en waaraan gewerkt moet worden. De ervaring is gemakkelijk toegankelijk omdat wordt gewerkt met ervaringen die nog niet “af” zijn en voor het onderbewuste dus nog deels in het hier en nu aanwezig lijken te zijn. Het maakt niet uit hoelang geleden ze plaatsvonden, dat kan gisteren zijn, tien jaar geleden, in de jeugd, tijdens de geboorte/zwangerschap of tijdens vorige levens. Het gaat erom dat de cliënt de ervaring(en) zodanig “herbeleeft” dat deze de onverwerkte elementen ervan op emotioneel, lichamelijk, mentaal en spiritueel/energetisch niveau alsnog worden verwerkt. Tenslotte gaat de aandacht naar goede afronding en integratie van de ervaring. Door deze vorm van bewustwording wordt de nawerking van een traumatische ervaring opgeheven en kan de kwaliteit van leven in het hier & nu worden verbeterd.
Tijdens de therapie werken we met trance. Alles wat we in het verleden ervaren hebben, kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een heel natuurlijk verschijnsel en ontstaat vanzelf door je te concentreren. Je kunt het vergelijken met het kijken naar bijvoorbeeld een boeiende film: je leeft mee in de film, maar je weet tegelijkertijd ook waar je zit te kijken. Er is een zogenaamd ‘elliptisch bewustzijn’ aanwezig. Door dit dubbele bewustzijn kun je goed ontdekken hoe die vroegere ervaring tot op dit moment heeft doorgewerkt en hoe de nawerking ervan kan worden beëindigd.

20 mei 2016, John van Schaik:
"Een ontmoeting met Jezus in Christendom en Islam".
John van Schaik (auteur en oud-hoofdredacteur Bres) laat zien hoe in beide godsdiensten de figuur Jezus een belangrijke plaats inneemt. Kan er in oorsprong sprake zijn van een gezamenlijke traditie? John van Schaik (1956) begon zijn werkzaam leven als boerenknecht. Na de middelbare land- en tuinbouwschool werkte hij 15 jaar in de verslavingszorg; aanvankelijk als therapeutisch tuinmedewerker, daarna persoonlijk begeleider en vervolgens coördinator. In 1987 begon hij aan de studie middeleeuwse geschiedenis. In 1992 studeerde hij af in Utrecht en Antwerpen op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). John onderzocht wat de plaats en functie is van het verstand in de mystieke weg. Na deze studie richtte hij Ruusbroec-Symposia op, een commercieel bureau voor het organiseren van symposia en congressen ten behoeve van organisaties en bedrijven die een spiritueel mission statement willen presenteren. Al snel groeide dit uit tot een bedrijfje met vier medewerkers. Na vijf jaar werd Ruusbroec-Symposia overgenomen door Stichting de Reehorst (de Vrije Hogeschool). John werkte mee aan de reorganisatie van de Reehorst, van een Vrije Hogeschool naar een Antropia, Cultuur & Congrescentrum. Ondertussen was John in 1994 begonnen met een promotie-onderzoek naar het godsbeeld van de antieke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. In 2004 rondde hij deze promotie af.
Het in 1994 door hem en anderen opgerichte Origenes-Instituut kreeg als doelstelling de dialoog te bevorderen tussen het zogenaamde kerkelijke of traditionele christendom en het zogenaamde esoterische christendom. Volgens dit instituut zijn het kerkelijke en het esoterische christendom twee zijden van dezelfde medaille die elkaar doorheen de geschiedenis hebben bevrucht en verketterd. Het boek met de titel van de lezing is geschreven door twee auteurs. De ene, John van Schaik, is directeur van het Origenes Instituut en oud- hoofdredacteur van het tijdschrift BRES, dat voor veel mensen bekend is als de spreekbuis van de New Age beweging. John heeft BRES omgevormd tot een tijdschrift voor religie, wetenschap en gnosis en heeft vele publicaties op zijn naam staan over verschillende aspecten van het esoterische christendom, de Katharen, het manicheďsme, de christelijke mystiek en Maria Magdalena.
De andere auteur, Seyed Azmayesh, is een soefimeester die geautoriseerd is om de weg van het soefisme, of, zoals hij het noemt, ‘het pad van de substantiële ontwikkeling’ uit te dragen. Beide auteurs geven lezingen en publiceren boeken en artikelen. Ze bestrijden en stellen het bijgeloof en fanatisme aan de kaak. Hun missie is om door middel van onderzoek de mystieke eenheid aan te tonen. Zie ook de website: www.johnvanschaik.be
15 april 2016, David Nieuwejaers:
"Theo-Sophia: het hart van de esoterische traditie".
David Nieuwejaers (David Roef) bestudeert antieke en moderne theosofie, de westerse mystiek en de joods-christelijke wijsheidstraditie. Vanuit deze inspiratie bespreekt hij de ‘Goddelijke Wijsheid’. David Nieuwejaers (voorheen Roef) begon zijn studies in het esoterische en mystieke denken ongeveer 25 jaar geleden binnen de moderne theosofische beweging. Zo was hij lange tijd werkzaam binnen de Geünieerde Loge van Theosofen en The European School of Theosophy. De laatste jaren voelt hij zich vooral verbonden met de westerse mystiek en de joods-christelijke wijsheidstraditie. Vanuit deze inspiratie geeft hij ook regelmatig lezingen. Professioneel is hij werkzaam als universitair docent strafrecht aan de Universiteit Maastricht. In onze tijd wordt bij het woord ‘theosofie’ vaak uitsluitend gedacht aan het esoterische stelsel dat eind 19e eeuw door mevrouw Blavatsky werd onderwezen en dat duidelijk oosters is gekleurd. Maar zoals zij zelf regelmatig benadrukt, is theosofie van alle tijden en culturen. Theosofie betekent letterlijk ‘goddelijke wijsheid’ en heeft in feite twee wezenlijke betekenissen.
In haar zuiver abstracte betekenis is theosofie de wijsheid van de Logos, het goddelijke woord - het eeuwig goede, ware en schone dat aan de kosmos ten grondslag ligt. Deze meta-historische theosophia vormt de transcendente bron van alle religies en wordt vaak aangeduid als sophia perennis, eeuwige wijsheid, sanatana dharma en de primordiale of esoterische traditie. Deze goddelijke Sophia, vaak door mystici ervaren als het vrouwelijke en moederlijke aspect van de godheid, zou echter niet kenbaar zijn indien zij zich niet op aarde, via het menselijke woord, zou openbaren. Legendarische figuren zoals Hermes Trismegistus, Boeddha en Christus worden dan ook beschouwd als belichamingen van deze wijsheid.
In haar concrete betekenis vormt theosofie daarom het totaal van die goddelijke wijsheid die aan de mens is toebedeeld. Theosofie staat dan voor de esoterische en mystieke stroming in een religieuze traditie. In die zin kunnen we b.v. spreken over de neo-platoonse en christelijke theosofie, of over de theosofie van de islam (soefisme) en de joden (kabbalah). Hoewel al deze ‘theosofieën’ niet hetzelfde zijn, is er toch een sterke familiegelijkenis; zij vormen even zoveel authentieke openbaringen van de goddelijke wijsheid. Deze verscheidenheid is van grote waarde, want zo kan ieder mens een weg volgen die goed bij hem of haar past. In deze lezing staan we daarom in het bijzonder stil bij de traditionele christelijke theosofie, zoals deze kan worden teruggevonden in de werken van figuren als Boehme, Saint-Martin, Eckhartshausen, Swedenborg en andere westerse mystici.

18 maart 2016, Joke Vermeulen:
"Euthanasie van uit Theosofisch perspectief".
Joke Vermeulen (Theosofisch Genootschap Point Loma) bekijkt euthanasie vanuit reďncarnatie en het sterven met bewustzijn als centraal begrip. Euthanasie is een onderwerp dat verdient om boven de gebruikelijke discussie te worden uitgetild. Voor- en tegenstanders van euthanasie voeren discussie zonder het 'waarom' van hun standpunt uit te kunnen leggen. En hoe kun je kiezen als je niet weet wat er gebeurt tijdens het sterven en na de dood? De eeuwenoude Theo-sofia, de gemeenschappelijke kern van alle filosofieën en religies, geeft informatie over de cyclus van leven en dood. Is het niet zinvoller de ideeën van wijzen als Plato en Gautma de Boeddha te overdenken dan die van de gemiddelde Nederlandse politicus?
Wij hopen tijdens de lezing de blik te verruimen, van de vraag "Heeft mijn leven nog wel zin?" naar "Wat is de zin van het leven?". En van de gedachte "Voor mij mag het wel over zijn" naar "Is het wel over? Wat staat mij hierna te wachten, wat is mijn toekomst?" De kernvraag is: Maakt euthanasie, letterlijk 'gelukkige dood', inderdaad gelukkig?
Om weldoordacht en onafhankelijk een keuze te kunnen maken, is het goed dit onderzoek te beginnen voordat je wordt geconfronteerd met het eigen sterven of dat van een familielid. Voordat een arts volgens protocol moet vragen: "Wilt u euthanasie, gaan wij de dosis morfine verhogen?" Het is duidelijk dat deze lezing niet het laatste antwoord zal geven, maar een ondersteuning is op de weg naar meer inzicht in leven en dood. Joke Vermeulen is actief lid van het Theosofisch Genootschap Point Loma – Blavatskyhuis in Den Haag. Zie ook haar website: www.stichtingisis.org

19 februari 2016, Avani van Leeuwe:
"De Vier Winden der Verandering".
Avani van Leeuwe (arts en auteur) vertelt over zijn trainingen in ‘Het Pad van de Vier Winden’ en de vijf grote elementen in de wereld van de levende energie. Het leven is een wonderbaarlijke reis. Wanneer wij onze ogen wijd openen zijn we volgens ons klaar wakker en “zien” we de werkelijke wereld. Wanneer wij onze ogen half open en gesluierd houden dan nemen wij op een hele andere manier waar. Dan krijgt alles een minder scherpe begrenzing en wordt de gehele schepping een levende realiteit.
Het mooie is dat dan als vanzelf een diepe liefde opwelt als een glimlach in ons hart en wij tot een diep begrip komen van alles om ons heen: de mineralen, het plantenvolk, de bomen, de reptiel wezens, de dieren, de vogels en de dieren met vinnen, de aarde, de zon, de maan, de planeten, de sterren, het hart van onze Melkweg, de zichtbare en de onzichtbare werelden. Alles wordt magisch en we beleven en herinneren ons de wereld van de levende energie. Wij komen thuis in ons Zelf.
Deze lezing neemt u mee op reis en leert u over de vier winden, de vijf grote elementen en de wereld van de levende energie. Zij helpt u de illusie van de zintuigen en het fysieke lichaam te overstijgen en het naakte leven liefdevol te omarmen en het leven te ervaren en te spelen als een heilig spel. Laten wij de liefde en wijsheid tijdens deze lezing met elkaar delen en ons verbinden met de natuur, zodat wij onze bestemming als hoeders van de aarde en mede creatoren van de schepping verwerkelijken en wij samen het paradijs op aard kunnen creëren.
Avani van Leeuwe heeft gewerkt als arts, sjamaan en heler. Hij heeft 10 jaar lang zijn leven gewijd aan het Pad van de Vier Winden en veel training hierin gegeven. Tijdens de lezing integreert hij hoofd, hart en buik van de verschillende tradities in het hart en de ziel van een nieuw potentieel. Avani is schrijver van het boek: Het Heilige Pad van de leider.

15 januari 2016, Paul Smit:
"Verlichting voor luie mensen."
Paul Smit (filosoof en cabaretier) laat je lachen en zet je aan het denken. Hij brengt non-dualiteit of ‘Advaita’, een eeuwenoude Indiase stroming die zegt: ‘Het leven bestuurt jou en niet andersom.’ Hij confronteert je met ideeën die je wereld op z’n kop kunnen zetten. Hij verspreidt met veel enthousiasme de leer van non-dualiteit, ook wel advaita genoemd, een eeuwenoude Indiase stroming die beroemde aanhangers kent als Albert Einstein en Eckhart Tolle. Nondualiteit draait om één inzicht: het leven bestuurt jou in plaats van andersom - zoals we geneigd zijn te denken. Paul Smit: ‘Als je dat inziet, ervaar je het leven als veel lichter’.
Het lijkt alsof je een IKje bent met een vrije wil, die het leven in goede banen moet zien te leiden en die zijn of haar zelfbeeld in stand moet houden. Dit idee zorgt voor veel stress, frustratie en lijden. Nondualiteit verwijst naar het idee dat alles één is en dat alles simpelweg aan het gebeuren is.
Filosoof en cabaretier Paul Smit is een van de meest gevraagde sprekers voor het bedrijfsleven. Hij combineert humor en inhoud en speelt in op de processen die er binnen een organisatie spelen. Hij studeerde af op de ‘evolutie van het menselijk bewustzijn’ en schreef onder anderen de boeken ‘Praten over bewustzijn’, ‘Nondualiteit voor managers’, ‘Verlichting voor luie mensen’, ‘Verlichting in de liefde’ en maakte de film ‘Alles over niets’.
Zie ook zijn website: www.paulsmit.nu

20 november 2015, Bert Janssen:
"Merlijns Magie, Graancirkels en The Boy who saw True."
Bert Janssen (onderzoeker en auteur) ontrafelde de geometrische samenhang tussen graancirkels. Hij verklaart de samenhang tussen en de bijzondere krachten van graancirkels. Met J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, L. Caroll en A. Einstein opent hij de deur naar Merlijns Magische Wereld. Vanaf zijn eerste kennismaking met graancirkels werd hij diep door het fenomeen geraakt. Pas veel later besefte hij waarom. Stukje bij beetje realiseerde hij zich dat het fenomeen graancirkels het perfecte voorbeeld is van een mysterie dat ieder aspect weerspiegelt van diegene die het bestudeert. Dit blijkt onder andere uit zijn initiële verbijstering over graancirkels en de vele vragen die hij had. Na een staat van verwondering waarin hij verkeerde groeide er jaren later een innerlijk besef dat het mysterie veel groter is dan hij zich tot dan toe realiseerde en dat hij slechts een eerste laagje had afgepeld.
Alle stadia van - verwonderen, analyseren, onderwijzen, innerlijk weten - vertellen weinig over het fenomeen, maar veel meer over hem. Terwijl hij door deze verschillende fasen ging, veranderde het fenomeen op geen enkele wijze. Het spiegelde slechts de staat waarin hij verkeerde. Op een bepaalde manier observeerde hij zichzelf!
Quantum fysica stelt dat de waarnemer de uitkomst beďnvloed van hetgeen hij of zij waarneemt. Sjamanen zeggen dat het mogelijk is te zien wat je beschrijft, in plaats van te beschrijven wat je ziet. In de wereld waarin wij leven blijkt niets te zijn zoals het lijkt te zijn.
Zijn opmerkelijke en 'out-of-the-box' observaties met betrekking tot graancirkels en geometrie, Gotische Kathedralen en de Grote Piramide, sjamanisme en krachtplaatsen, en observaties in het quantumveld van wetenschap, hebben zijn perceptie van de werkelijkheid blijvend gewijzigd. Remote viewing, shamanic seeing en vooral MetaTracking, hebben hem hierbij telkens weer enorm geholpen.
Bert Janssen heeft over de hele wereld voor duizenden mensen opgetreden. Zijn manier van presenteren en het explosieve karakter van zijn materiaal galmt telkenmale nog dagen en weken na. Hij keert zijn toehoorders binnenstebuiten en ondersteboven.

16 oktober 2015, Coen Vermeeren:
"Ufo’s bestaan gewoon. Denken we dan ook aan buitenaardse levensvormen?" 
Coen Vermeeren (lucht- en ruimtevaarttechniek en Studium Generale TU Delft) baseert zich in zijn boek “Ufo’s bestaan gewoon” op vele getuigenissen van waarnemingen en pleit voor serieus onderzoek. Hij werkt als Lucht- en Ruimtevaarttechnicus aan de technische universiteit Delft. Hij is tevens hoofd van het Studium Generale, de afdeling van de universiteit, die de studenten een brede algemene kennis wil meegeven. In dat kader organiseert hij lezingen over wereldwijde onderwerpen.
Toen hij in aanraking kwam met de ervaringen van mensen met zogenoemde ‘Ufo’s’ (Unidentified flying objects) deed hij daar uitgebreid onderzoek naar en stelde een boek samen van zijn bevindingen. In “Ufo’s bestaan gewoon” (2013) geeft hij een uitgebreide opsomming van waarnemingen van piloten, astronauten, luchtverkeersleiders, militairen en wetenschappers. Hij pleit voor meer openheid, bij regeringen en wetenschappers, en de wil om serieus onderzoek te doen naar deze fenomenen.
Veel regeringen hebben protocollen (sinds de jaren 1950-1960) om deze feiten en ervaringen weg te houden van het publiek of ze te bagatelliseren. Het argument is dat ze bang zijn dat de bevolking in paniek raakt of dat andere landen (lees Rusland) de informatie zal misbruiken. Het is een taboe-onderwerp geworden. Bovendien heeft Hollywood ons bang gemaakt voor de bezoeken van ‘aliens’, die echter waarschijnlijk vooral vredelievende bedoelingen hebben.
Een aantal presidenten van Amerika hebben tevergeefs geprobeerd inzage te krijgen in de dossiers van de NASA (National Aeronautics and Space Administration, onafhankelijk agentschap van de federale overheid in de Verenigde Staten), verantwoordelijk voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. De presidenten Reagan en Carter hebben uiteindelijk openlijk gesproken over hun bijzondere persoonlijke ufo-waarnemingen.
Het boek heeft veel reacties opgeroepen. Coen Vermeeren zal ons in zijn lezing ongetwijfeld over bijpraten over hoe de zaken er nu voor staan.
Kijk ook eens op de website: www.coenvermeeren.nl

18 september 2015, Jan Peter de Jong:
"Oude beschavingen in Peru in relatie tot het werk van H.P. Blavatsky". 
Jan Peter de Jong (universiteit Wageningen) is geďnteresseerd in mysteries van oude beschavingen o.a. in Peru. Met Alfredo Gamarra en H.P. Blavatsky komt hij tot zijn “Kosmologie van de Drie Werelden”.Jan Peter de Jong studeerde landbouw en milieukunde in Wageningen en raakte geďnteresseerd in de effecten van landbouwprojecten op het ecologische en sociale evenwicht van een leefgemeenschap. Om praktijk op te doen werkte hij onder meer in Peru. Daar maakte hij kennis met oude bouwwerken, toegeschreven aan de Inca’s, en raakte hij geďnteresseerd in de geschiedenis en de theorieën over het ontstaan van onder andere de Machu Picchu. Op basis van de theorie van de Peruaan Alfredo Gamarra komt hij met een theorie dat de gebouwen mogelijk veel ouder zijn. De zwaartekracht op aarde zou zijn toegenomen doordat de afstand tot de zon in de loop van de tijd groter is geworden (van 225-260-365 dagen). Dat heeft gevolgen gehad voor de eigenschappen van onder andere de materialen. Mogelijk zou dat de verschillende bouwstijlen kunnen verklaren. Om die theorie te volgen moest hij de lineaire ontwikkeling van de menselijke evolutie loslaten en kwam terecht bij aannames, die hij ook in de theosofie van H.P. Blavatsky terugvond: Een cyclische ontwikkeling van de mensheid. Kortom mensheden, die komen en gaan en er heel verschillend uit kunnen zien. Met ander woorden: een nieuwe kosmologie. Er is nog veel te onderzoeken.
Jan Peter de Jong komt in relatie met de theorie van de drie verschillende werelden van Alfredo Gamarra tot “De Kosmologie van de drie werelden” en komt tot de volgende stellingen:
 • Er zijn drie verschillende stijlen te ontdekken in de bouwwerken rondom Cusco (Peru), die lijken te duiden op drie verschillende beschavingen.
 • De vormverschillen van de onderscheiden drie bouwstijlen/beschavingen zijn mogelijk gebaseerd op de toename van de zwaartekracht in de tijd.
 • De stenen lijken ooit makkelijker vervormbaar geweest te zijn. De ‘verglazing’ is met behulp van een ons onbekende techniek gedaan.
 • Bij andere oude culturen in andere werelddelen komt soortgelijke diversiteit in vormgeving voor, zoals in Egypte, India en Griekenland.
Jan Peter de Jong zal ons meer vertellen over deze baanbrekende theorieën. Bezoek ook eens zijn website: www.ancient-mysteries-explained.com

15 mei 2015, Willem Glaudemans:
"Leven met wonderen".
Willem Glaudemans is eindredacteur van de Nederlandse vertaling van ‘’Een cursus in wonderen” en medevertaler van de “Nag Hammadi-geschriften”. Hij is dichter en auteur van diverse boeken, waaronder de trilogie: ”Boek van vergeving”, “Boek van het eeuwige leven” en “Boek van de levensmissie”. Zijn laatste boek is “De reis van de ziel”. Het herkennen van je innerlijke leiding, zou je het motto kunnen noemen. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en karaktertrekken, die bijdragen aan je eigen leven en de wereld om je heen. Tijdens het leven maak je en reis. Je ontwikkelt jezelf en ontdekt steeds meer dingen, waardoor je dichter bij jezelf komt. Door deze ‘schat’ te delen verrijk je jezelf en anderen. Hij is in staat in begrijpelijke taal lastige onderwerpen als leven en sterven, de levenschouw en de levensmissie uit te leggen. Hij moedigt je aan met levensvragen aan de slag te gaan omdat het je rust in hart en hoofd geeft. Je leert thema’s en patronen herkennen en de dingen waar je echt enthousiast van wordt duidelijker zien. Je ontdekt je talenten die je vervolgens in kunt zetten om je eigen missie te vervullen. Durven wij buiten de gebaande paden te gaan en te ‘Leven met wonderen’?

17 april 2015, Marijke op ten Noort:
"Eenheid in verscheidenheid, de weg voorwaarts voor de mensheid".
Marijke op ten Noort is ruim dertig jaar student Oude Wijsheid en is betrokken bij Share Nederland. Zij verbindt esoterische kennis over het doel van de ziel met samen delen en sociale rechtvaardigheid. Als een geďnspireerd medewerker van de stichting Share Nederland, informeert zij het publiek over het verband tussen de bijzondere gebeurtenissen in de wereld en de komst van de Wereldleraar. Esoterische kennis over het doel van de Ziel, de rol van meditatie en de vijf grote inwijdingen zijn in haar lezingen onlosmakelijk verbonden met het belang van samen delen, sociale rechtvaardigheid en met de betekenis van graancirkels en de vele UFO-waarnemingen. De mensheid staat op een tweesprong: Voorwaarts gaan en een schitterende nieuwe beschaving scheppen, waarin iedereen vrij is en sociale rechtvaardigheid heerst, of … doorgaan op de oude weg van verdeeldheid en wedijver en het einde zien van het leven op planeet aarde. Van achter de schermen hebben de Meesters van Wijsheid, tijdperk na tijdperk, alle grote menselijke verrichtingen geďnspireerd. Nu, voor het eerst sinds 98.000 jaar treden de Meesters naar voren om openlijk in ons midden te leven en ons bij te staan bij de grootste uitdaging aller tijden. De Meesters zullen ons tonen dat het pad voorwaarts voor ons allen ligt in het ervaren van wezenlijke eenheid zonder daarvoor onze, even wezenlijke, verscheidenheid op te offeren. Zij zullen ons laten inzien dat alle volkeren elkaars broeder zijn en dat de weg naar een rechtvaardige samenleving leidt naar het eerlijk delen van al onze gezamenlijke hulpbronnen als de enige weg voorwaarts naar vrede.

20 maart 2015, Eric Bruijnis:
"Bijna-dood-ervaringen en ervaringen van mystici".
Eric Bruijnis is psycholoog en theoloog. Hij stelt de vraag: “Zijn de ervaringen van een BDE en mystieke ervaringen (o.a. Lorber, Swedenborg) vergelijkbaar?” De Bijna-dood-ervaringen, die tegenwoordig zo sterk in de belangstelling staan, hebben een aantal kenmerken gemeen met de mystieke ervaring, zoals bekend van mystici door de eeuwen heen. Studie in het werk van Swedenborg (1688-1722) en Lorber (1800-1864) geeft een vrij goed beeld hoe gestorvenen functioneren in de onzichtbare wereld. Mensen die een BDE hebben gehad beschrijven hoe ze snel en helder kunnen denken en zich voortbewegen. Zo snel als de gedachte. Sommigen vertellen over hun bezoek aan gebieden, waar het licht is en mooi, enkelen vertellen over donkere gebieden. Ook zieners als Swedenborg en Lorber spreken over verschillende gebieden. De stoffelijke zintuigen zien die gebieden niet, maar in het hiernamaals lijkt men te kunnen kijken met ‘geestelijke zintuigen’. Afhankelijk van de mate van geestelijke ontwikkeling is de gestorvene in staat in het hiernamaals te kunnen ‘zien’. Het innerlijk van de mens komt naar buiten en men lijkt steeds meer waar te kunnen nemen zoals mensen innerlijk zijn. Mensen met een BDE hebben vooral positieve ervaringen. Ervaringen van gestorvenen, zoals door mystici gezien, variëren onderling sterk maar kunnen, indien duister, in de loop van de tijd ten goede veranderen.

20 februari 2015, Kees Voorhoeve:
"Soefisme en de mystieke omkering".
Kees Voorhoeve is docent filosofie en zingeving. Hij belicht de mystieke stroming van de Islam, die gericht is op het “wakker worden” van de ziel. Hij heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en hij beoefent al jaren meditatie binnen de Tibetaans boeddhistische traditie. Daarnaast is betrokken bij studie- en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, zingeving, mystiek, meditatie en mindfulness. In zijn dagelijkse werkzaamheden is hij verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Opleiding Maatschappelijk Werk. Het soefisme, de mystieke stroming in de islam, heeft tot doel om vanuit de persoonlijkheid wakker te worden voor de ziel. Hierbij speelt het principe van de mystieke omkering een centrale rol. We kunnen leren om onze gehechtheden los te laten en onze pijn om te keren in een bezielde levenshouding. Hoe kunnen we daarbij gedachteconstructies en emotionele reactiepatronen van de persoonlijkheid doorbreken en werkelijke ruimte creëren zodat de ziel in ons hart tot ontplooiing kan komen? Naar aanleiding van traditionele en moderne vormen van soefisme, zal in deze lezing het soefi-pad van de mystieke omkering besproken worden.

16 januari 2015, Han de Wit:
"Boeddhisme als bron van levenskunst".
Han de Wit is psycholoog en een veel gelezen auteur op het gebied van spiritualiteit. Hij is boeddhistisch leraar bij de Shambhala Centra in Nederland. Met zijn “Contemplatieve psychologie” heeft hij een stroming aan de westerse psychologie toegevoegd. Psychologische inzichten zijn in alle religies en spirituele stromingen te vinden. De Contemplatieve psychologie besteed ruime aandacht aan emoties. Emoties zijn het affectieve aspect van ons bewustzijn en ten diepste de drijvende kracht van ons verlangen naar geluk. Al zijn ze nog zo destructief en pijnlijk, ook dan ligt er wijsheid in verborgen.” Wanneer in een samenleving spirituele benaderingen van het menselijk bestaan naar de achtergrond gedrongen worden, dan gaat ook het inzicht verloren in hoe om te gaan met de problematische realiteiten van het menselijk bestaan. Hoe om te gaan met geboorte, ziekte, ouderdom, dood, tegenspoed en de onbeheersbaarheid van het bestaan. Met deze realiteiten heeft ieder mens te maken, gezond of niet, neurotisch of niet, verlicht of niet. Er ontstaat een collectieve en individuele afkeer van menselijk lijden, dat aantoonbaar leidt tot geestelijk lijden: ‘Waarom ik?’ ‘Waarom wij?’ In onze westerse cultuur lijkt de psychotherapie de enige discipline geworden, die zich richt op de menselijke geest en het menselijk welzijn. Hierdoor ontstaat gemakkelijk de indruk dat het ‘neurotisch lijden’ waar de psychotherapie zich vooral op richt, ook existentiële problemen kan aanpakken. Ook psychotherapeuten voelen dit en zullen proberen existentiële problemen (gericht op het welzijn van het individu) en een spirituele benadering (gericht op het welzijn van de samenleving) bij hun werk te betrekken. We zien dan ook een toenemende belangstelling, vooral onder psychotherapeuten, voor spirituele tradities en de psychologische inzichten die daarin te vinden zijn. Opvallend is dat de spirituele visie en de beoefening van het Boeddhisme (de leer van Buddha) sterk in de belangstelling staat. Wat is daar de reden van?

21 november 2014, Ronald Engelse:
"De Siva Sutra's en het geheim van zelfrealisatie".
Ronald Engelse is van oorsprong bioloog en al veertig jaar student Oude Wijsheid. Als vertaler van de “Siva Sutra’s” spreekt hij over “Zelfrealisatie” en “Hoogste Werkelijkheid”, uit Hindoeďstisch India. Hij heeft uit het Engels een nieuwe vertaling gemaakt van I.K. Taimni's “De Siva Sutra’s” of “De Hoogste Werkelijkheid” en hoe deze te realiseren. De Siva-Sutra behoort tot de school van het Kasmir Saivisme. De filosofie erachter is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum. Elke Monade (geestelijk beginsel) is daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht, en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Siva en Sakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Siva), goddelijke Kracht (Sakti) en de Monade (Anu). Het geheim van Zelfrealisatie (I.K. Taimni) is een studie van een Sanskriet tekst uit de elfde eeuw. Het is een samenvatting van de non-dualistische leringen van dezelfde filosofische school als de Siva-Sutra’s, noodzakelijk voor voortgang op het spirituele pad. Dr. Taimni vermijdt de technische termen in de originele tekst en leidt de lezer naar het begrijpen van de verhelderende waarheden zoals die vanuit een theosofisch standpunt worden weergegeven.

17 oktober 2014, Frans Schepens:
"Bijna-dood-ervaringen en theosofie"
Frans Schepens is voorzitter van het Theosofisch Genootschap H.P. Blavatsky te R’dam. Hij plaatst de BDE in het perspectief van eeuwenoude esoterische wijsbegeerte (gericht op innerlijke groei). In het reanimatietijdperk, waarin wij zijn beland, komen wij in aanraking met de fascinerende wereld van de bijna-dood-ervaringen. Een stroom van boeken en internetdocumentaires overspoelt de wereld. Meestal zijn dit puur wetenschappelijke benaderingen van dit onderwerp. Er bestaat echter een link, een invalshoek, naar deze ervaringen, die in de gewone media over het hoofd wordt gezien. De link, met de Gupta Vidyâ; de esoterische wijsbegeerte plaatst deze gebeurtenissen in een breder perspectief. De esoterische wijsbegeerte, is het erfdeel van alle volkeren in de wereld. Zij is zo oud als de mensheid. Deze moeten wij niet verwarren met de westerse filosofie, die slechts op het verstandelijke gericht is. Wij zijn veel meer, dan alleen een verstand. ‘In deze eeuw van onlogisch materialisme is alleen de esoterische filosofie erop berekend, om de herhaalde aanvallen te weerstaan, op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is, in zijn innerlijke geestelijke leven’ (Vrij vertaald uit de Inleiding van De Geheime Leer (1:2-28)).

19 september 2014, Lydia Haaksman:
"Hebben wij gidsen?". Als vervangster van Harrold van de Weerd heeft Lydia de lezing gegeven over dit onderwerp!
Lydia is heldervoelend, helderhorend en helderziend. Zij vertelt over haar werk en wat ze zoal waarneemt. Een korte impressie van deze avond. Naast ons ziet ze bijvoorbeeld onze gidsen. Deze verschijnen voor haar in de aura van de personen tegenover haar. Niet als een duidelijk beeld, maar meer als een vage schim. Eigenlijk zijn er twee gidsen, vertelt ze, één voor de ziel en één voor de geest. De ziel is je hogere ik en je geest is “het verstand” van de ziel. De geest is eigenlijk het werktuig om ervoor te zorgen dat de ziel ervaart wat het nodig heeft. Tijdens haar werk concentreert zij zich op de persoon, die haar een vraag stelt. Ze hoort en ziet antwoorden in geluid en in beelden. Deze interpreteert ze dan met hulp van haar eigen gidsen, die haar altijd begeleiden. Ze probeert mensen, die vragen hebben over hun leven, te helpen. Ze doet haar werk het liefst in het licht, ze houdt niet van het schemerlicht, zoals dat vroeger bij ‘seances’ gebruikelijk was. Wat ze doet hoeft niet verborgen te blijven. Het is een talent dat iedereen in principe heeft, maar bij de meesten van ons (nog) niet ontwikkeld is. Lydia sprak ons die avond openhartig en direct toe. Ze vertelde over de bijzondere ervaringen die ze al heel jong had. Als kind vond ze het heel gewoon en dacht dat alle mensen zulke ervaringen hadden. Toen ze haar ervaringen met haar omgeving deelde merkte ze dat dit niet zo was. Bovendien bleek dat mensen in haar omgeving er moeite mee had dat ze anders was dan andere kinderen, omdat zij uitspraken deed die zij niet kon weten over de ander. Zij heeft daar veel last van gehad. Maar nu gelukkig niet meer. Met als aardse begeleider, heeft zij veel ervaring opgedaan en de praktijk was en is nog steeds haar grootste leerschool. Zo heeft ze geleerd met haar gaven/talenten om te gaan en gaf zij ook antwoord op vragen van de aanwezigen, zoals: Wie is mijn gids? Van diverse aanwezigen noemde Lydia de gids bij naam en vertelde daarbij dat je niet je hele leven dezelfde gids behoeft te hebben. Het kan zijn dat je gids tijdens je leven wisselt.
- Waarom is mijn leven zo moeilijk?
We leven omdat we een overeenkomst om te leven zijn aangegaan. Een soort afspraak om bepaalde dingen te leren, te ontdekken en ernaar te handelen. De bedoeling van een leven is voor een ieder verschillend. Het is belangrijk om vorm te geven aan wat jouw ziel nodig heeft in dit leven. Juist door vormgeving van wat je werkelijk innerlijk voelt (met je hart) groeit je ziel. Hiervoor moeten wel goed luisteren naar deze innerlijke stem en niet naar de aardse stem (het verstand). Het is vaak heel lastig om hierin een onderscheid te maken! Dit is de reden voor onze ziel om op aarde te leven en dus ervaringen op te doen. Door de keuzes die we maken tijdens het leven raakt onze persoonlijkheid ook beschadigd. De ziel accepteert, de geest handelt. De persoonlijkheid is de materiële vormgeving van ziel en geest. En juist die persoonlijkheid kan een ego ontwikkelen waardoor de innerlijke stem niet altijd hoorbaar is. De moeilijke en minder moeilijke dingen gebeuren opdat we leren ermee om te gaan. We moeten er mee aan de slag. Als je ‘bij de pakken neer zit’ kom je niet verder. Het is een levenskunst om van een afstandje naar de moeilijkheden te kijken. Dan lijken ze iets minder erg en kan de pijn wat minder worden (... te relativeren). Je hoeft niet alles wat je overkomt of wat andere mensen je aandoen, te accepteren. Je mag best grenzen stellen en zeggen: ‘ Ho, tot hier en niet verder’. We hebben altijd een eigen wil, die ons door middel van onze intuďtie richting geeft. Door alle tijden heen zijn er altijd mensen geweest die anderen mensen wilden helpen in de ontwikkeling...... Jezus, Mohammed, Boedha en andere profeten. Ook minder bekend; Ghandi, Josef Rulof, mevrouw Mulder Schalekamp, Carl Spall en nog velen meer over de hele wereld. Lydia heeft bewondering voor alle grote en kleine namen op het spirituele vlak. Door alle tijden heen. Iedere tijd heeft zijn Helpers gekregen en iedere tijd zal zijn Helpers hebben. Zo zijn er altijd Gidsen om je heen, ook de aardse. Zelf zijn we ook een Gids voor anderen. Vaak zonder dat we er ons dit bewust zijn kunnen ook wij een helpende hand reiken.

16 mei 2014, Sabine van Osta:
"De drie grondbeginselen van de Theosofie: ruimte, duur en beweging".
Sabine Van Osta zoekt, als actief lid van de Belgische Theosofische Vereniging, constant weer het evenwicht tussen theorie en praktijk. Toetssteen hierbij is de kritische benadering van de eigen ervaring van het dagelijks leven.

18 april 2014, David Roef:
"Het Heilige Huwelijk tussen Geest en Ziel".
David Roef bestudeert ruim 25 jaar de antieke en moderne theosophia. Hij is aangesloten bij de Geünieerde Loge van Theosofen en is mede-organisator van de European School of Theosophy.

21 maart 2014, Loes Moreno:
"Het Ganzenbord als pelgrimsroute".
Een speelse tocht door leven en dood. Loes Moreno is lid van het hoofdbestuur van de TVN.

21 februari 2014, Arthur Kooyman:
"Eén van de pijlers van het Hindoeďsme: Mahabharata".
Arthur Kooyman studeerde Nederlands en filosofie en maakt gedichten. In opdracht van de Organisatie Hindoe Media (OHM) vertaalde hij in 2012 het heldendicht de Mahabharata.

17 januari 2014, Els Rijneker:
"De stem van de Stilte".
De meest mystieke tekst van H.P. Balvatsky. Els Rijneker is logopedist. De mystieke taal van de Stem van de Stilte heeft haar bijzondere belangstelling. Tevens is zij landelijk voorzitter van de TVN.

15 november 2013, Herman C. Vermeulen:
"Heilige feesten en mythen".
De oorsprong van grote feesten in onze cultuur hebben een diepere achtergrond dan we vaak denken. Herman Vermeulen werkt voor de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), bestudeert het Buddhisme en leidt het Nederlands Theosofisch Genootschap.

18 oktober 2013, Meerdere sprekers:
"Lichtvoeding (Prana)".
Ervaringen met één van de latente vermogens van de mens. Ook in Nederland zijn er mensen die net als Jasmuheen, leven zonder eten en drinken. Enkelen komen hun persoonlijk verhaal vertellen.

20 september 2013, Ad Rek:
"De geheime leer superkort".
Ad Rek publiceerde in 2013 "De Verzen van mystieke lering". Een Nederlandse versie van de Stanza's van Dhyan, waarin hij de Sanskriet termen vertaalde in het Nederlands.

17 mei 2013, Floris Methorst:
"Alice Bailey".
Zij heeft de ideeën van H.P. Blavatsky nader uitgewerkt. Floris Methorst is voorzitter van de Loge Utrecht en is al vanaf zijn vroege jeugd bezig geweest met de Theosofie.

19 april 2013, Kees Voorhoeve:
"Kabbalah en Theosofie".
Over het herstel van het paradijs. Kees Voorhoeve heeft vele studies gevolgd over Theosofie en Joods-Christelijke mystiek en meditatie beoefend binnen de boeddhistische traditie. Hij geeft cursussen over filosofie, spiritualiteit en meditatie.

15 maart 2013, Hans Gerding:
"Spirituele crisis in therapie en onderzoek".
Een spirituele crisis kan even inspirerend als bedreigend zijn. Sommige aspecten ervan zijn onderzoekbaar en andere niet. Hoe gaan therapeuten en onderzoekers om met de existentiële problematiek waar mensen in een spirituele crisis mee te maken krijgen? Prof. dr. Hans Gerding (emeritus) is als filosoof, onderzoeker en counselor actief in het werkveld van spirituele crisis. Hij is een van de initiatiefnemers tot het oprichten van een 'Spiritual Emergency Network' in Nederland.

15 februari 2013, Donna Kleipool:
Merkaba light; “Waarom leven en creëren vanuit ons hart in plaats vanuit ons hoofd?”
Donna Kleipool legt uit hoe ieder van ons kan leren om vanuit ons hart te leven. Maar hoe doen we dat als ons hart zoveel geleden heeft? Zonder heling van ons hart blijven we vanuit ons hoofd leven en scheppen. Op deze avond kan Donna een tipje van de sluier oplichten, op weg naar eenheid. (zie haar website: www.merkabalight.com)

16 november 2012, Diederik van Rossum:
"Psychosynthese, een psychologie met een ziel"
De mens kan worden beschouwd als een vitale constellatie van geest, ziel en lichaam. Psychosynthese is een educatieve methode die de bewustwording en synthese van deze trias opwekt in lichaam, gevoel, denken en de wil. De spreker raakte als kind vertrouwd met de Theosofie via de ‘Tafelronde’ en heeft zich sinds die tijd betrokken gevoeld bij de theosofie, de vrij katholieke kerk en de vrijmetselarij. Hij is Klinisch psycholoog en oprichter (1985) van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese in Utrecht (www.psychosynthese.nl).

19 oktober 2012, Albert Toby:
"Mind Control, van collectieve hersenspoeling naar een open hart".
Een rijk geďllustreerde presentatie, die vele facetten van openlijk verborgen misleiding in het licht van bewustzijn zet. Albert Toby is een regressie-/reincarnatie therapeut. Hij was woordvoerder voor ReOpen 9/11 en won met DitKanNietWaarZijn (DKNWZ) de Frontier Magazine Award 2006. Bij Niburu is hij 2012-Denktanker en vast panellid op de wekelijkse ''Nieuwe Wereld Dialoog'' avonden (zie ook zijn website www. Tobyornottoby.com).

20 april 2012, Martie Velthuis:
"Helende klanken".

Vervolg op de lezing van 21 oktober 2011.
16 maart 2012, Ludwig Pesch:
"Karnatische muziek" uit India.
Tijdens deze mini-workshop kunt u klanken van de "Tambura" langhalsluit verkennen. Volgens Ludwig Pesch is er een muziek waarvan de diepte voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, toegankelijk is. De zogenaamde "Karnatische muziek uit Zuid-India". (zie zijn website..)
17 februari 2012, Nell van Beers:
"Nicholas Roerich"; Kunstschilder, archeoloog, schrijver en filosoof.
Nell van Beers was vele jaren actief in het bestuur van de Theosofische Vereniging en betrokken bij de organisatie van o.a. kunstseminars. Zij beoefent zelf beeldende kunst en verdiept zich in architectuur en kunstgeschiedenis. Nicholas Roerich maakte een spirituele reis naar Tibet en verbleef er jaren en was een bruggenbouwer tussen Oosterse wijsheid en Westerse kennis.

20 januari 2012, Marian van der Horst:
"De betekenis van een Mandala".
Marian van der Horst houdt zich al vele jaren op allerlei manieren bezig met de betekenis van mandala's. De mandala in het Boeddhisme heeft haar speciale aandacht, omdat deze daarbij op een diepzinnige wijze wordt "gezien". (zie haar Website)

18 november 2011, Pieter Mellema:
"De relatie tussen licht en kleur", de polemiek tussen Goethe en Newton vanuit Theosofisch perspectief bekeken. 
Pieter Mellema is als bioloog/filosoof geďnteresseerd in de relatie tussen spiritualiteit en wetenschap en probeert vanuit theosofisch/antroposofisch perspectief deze twee begrippen nader tot elkaar te brengen. Weinig bekend is dat Goethe evenals Da Vinci beschouwd kan worden als Homo Universalis, de universele mens. Dit komt omdat zijn wetenschappelijke bijdragen tot nu toe in ons huidig wetenschappelijk paradigma moeilijk zijn uit te leggen omdat hij niet dacht in Axioma’s maar in Fenomenen. Alleen kunstenaars kunnen er iets mee, zo lijkt het. Vanuit de Geesteswetenschap is het echter mogelijk, en wel degelijk gebaseerd op waarnemingen als feit, niet op basis van ‘geloof’ een brug te slaan tussen onze huidige wetenschappelijke opvattingen over de relatie tussen licht en kleur en die van Goethe, waaruit vooral in de toekomst zal blijken dat men toch minimaal een groot vraagteken moet zetten bij de idee dat één straal wit licht als een mechanische waaier zou kunnen uitklappen in zeven (of nog veel meer zoals men tegenwoordig denkt) kleuren, wat Goethe’s voornaamste bezwaar was tegen de in zijn tijd opgang makende theorie van Newton’s Optica. Wie de beschikking over een prisma heeft, wordt verzocht deze mee te nemen. Dat zal het plezier in de lezing aanmerkelijk kunnen vergroten voor alle aanwezigen.

21 oktober 2011, Martie Velthuis:
Een interactieve lezing over "Muziek en Mystiek".
Martie Velthuis is muziekdocent en heeft in haar werk steeds gemerkt hoe muziek de mens geestelijk rijker en vrijer maakt. Theosofie is voor haar al lang een ontdekkingstocht, waarin zij bestudeert wat er in vele religies en in de wetenschap over de werking van muziek gezegd wordt.

19 november 2010, Floris Methorst:
"De graaf De Saint Germain".
Onderzoek naar de oorspronkelijke auteurs van Helena Petrovna Blavatsky's werken, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging, is zeer schaars. Terecht, want het ging "de meesters" eind 19de eeuw niet om henzelf, maar om een bewustwording bij en een sturing van de mensheid. Toch is onderzoek naar deze levende bron, zij het niet eenvoudig, maar wel relevant. Immers mensen met een werkelijk diep inzicht in menselijke zaken, waar vind je die? Een van hen, de "Graaf de Saint Germain", overigens één van zijn ruim 40 schuilnamen, had een aards mensenbestaan in Europa en is daarin naspeurbaar. Op basis van historisch onderzoek zal Floris Methorst laten zien, hoe moeizaam zijn bestaan, maar ook hoe verreikend zijn invloed was en is.

15 oktober 2010, Wim Leys:
"Leven en het werk van Annie Besant".
Annie Besant (1847 - 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933. Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad was zij actief geweest in maatschappelijk werk en kwam zij op voor de verdrukten. Zij verkeerde in de vrijdenkers - en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver. Zij schreef vele boeken en pamfletten, en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de gehele wereld. Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal worden vertoond.

24 september 2010, Mintze van der Velde:
"Het Elektrisch Universum".
Regelmatig halen grote koppen over recente wetenschappelijke ontdekkingen de voorpagina's van de kranten. Zowel in het groot als in het klein, van astronomie via celbiologie tot deeltjesfysica, worden met fantastisch geavanceerde apparatuur nieuwe ontdekkingen gedaan. Veel classificatiewerk, een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek, is met duizelingwekkende precisie doorgevoerd. Maar het begrijpen van het 'hoe' en vooral het 'waarom' is wat anders. In deze voordracht belichten we zowel het grote (universum, zonnestelsel, aarde) als het kleine (de cel) vanuit een elektromagnetisch standpunt bezien. Deze visie is niet de hoofdstroom binnen het huidig wetenschappelijk denken, maar is wel zowel veelbelovend als veelomvattend en zeker ook wetenschappelijk gefundeerd door een aantal Nobelprijswinnaars. Zij heeft bovendien een aantal raakvlakken met de Oude Wijsheid. Dr. Mintze van der Velde promoveerde in 1980 in de Theoretische Fysica en werkte sindsdien aan dit onderwerp. Zijn lezing is voorzien van zeer fraai beeldmateriaal.